Kategórie      
Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

 

Za reklamáciu sa považujeme len písomná reklamácia poslaná:

Reklamácia musí obsahovať tieto informácie:

 • a) kto reklamuje (meno, adresa, firma, telefón, e-mail)
 • b) čo konkrétne reklamuje a ako sa to prejavuje popis závady čo najpresnejšie.
 • c) značku a typ klimatizácie a jej predajcu
 • d) dátum predaja a inštalácie
 • e) číslo dodacieho, montážneho, alebo opravárenského listu

Záruka sa vzťahuje:

 • a) na závady spôsobené chybou materiálu, alebo chybou výroby
 • b) len na riadne udržiavanú klimatizáciu, ktorá nebola preťažovaná
 • c) ak bola klimatizácia používaná k účel ku ktorému je určená v užívateľskej príručke, alebo v d) priloženom návode na používanie

Záruka sa nevzťahuje:

 • a) na závady, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním
 • b) použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom
 • c) na mechanické poškodenie
 • d) na výrobok, ktorý nebol pravidelne čistený
 • e) výrobok bol rozobratý
 • f) má pozmenené, odstránené alebo nečitateľné údaje na výrobnom štítku
 • g) na časti podliehajúce bežnej spotrebe
 • h) na závady pôsobené živlom: prepätie v rozvodnej sieti, úder blesku, atmosférický výboj, oheň, voda

Záruka na výrobok zaniká v prípadoch zásahu do výrobku, alebo opráv neautorizovanými osobami alebo firmami, alebo ak bola kýmkoľvek vykonaná modifikácia alebo adaptácia pre rozšírenie funkcií výrobku.


V prípade, že je montáž klimatizácie v záruke a klimatizácia nefunguje, obráťte sa priamo na montážnu firmu, ktorá si skontroluje inštaláciu a diagnostikuje chybu, ktorú odstráni (v rámci reklamácie). Zistí či závada vznikla z inštalácie, alebo je strane samotného zariadenia.

Copyright 2020 - 2024 © www.smarthomeklima.sk Inteligentná domáca klimatizácia